Interni akti

PRAVILA DRUŠTVA POSLANCEV 90

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

IME, NAMEN IN SEDEŽ DRUŠTVA

1. člen

Ime društva je: Društvo poslancev 90 (v nadaljnjem besedilu: Društvo 90 ali društvo).

2. člen

Društvo je prostovoljno združenje poslank in poslancev (v nadaljnjem besedilu: poslanci), bivših poslancev, delegatk in delegatov Skupščine Republike Slovenije, izvoljenih na volitvah leta 1990, in bivših poslancev evropskega parlamenta.

3. člen

Društvo poslancev 90 deluje na območju Republike Slovenije. Sedež društva je v Ljubljani, Šubičeva 4.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

5. člen

Društvo zastopa predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik.

6. člen

Pečat društva je okrogle oblike in ima na obodu naslednje besedilo: "Društvo poslancev 90, Ljubljana", na sredini pa znak društva.

 

Društvo ima svoj znak in člansko izkaznico.

 

SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

 

7. člen

 

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki prispevajo k razvoju njegove in sorodnih organizacij.

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

8.  člen

Delo društva in njegovih organov je javno. Svoje člane obvešča društvo:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • prek društvenega glasila,
 • prek sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

 

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

 

II. NAMEN IN CILJ DRUŠTVA

9. člen

Namen društva je:

 • združevanje poslancev, bivših poslancev, delegatk in delegatov Skupščine Republike Slovenije, izvoljenih na volitvah leta 1990, in bivših poslancev evropskega parlamenta,
 • spodbujanje aktivnosti za urejanje statusnih zadev poslancev,
 • skrb za interese članov ter medsebojna pomoč pri razreševanju težav in problemov, s katerimi se soočajo člani.

Cilj delovanja društva je prispevati k širjenju vrednot parlamentarizma in demokracije.

10.  člen

Društvo dosega namen iz prejšnjega člena z izvajanjem naslednjih osnovnih nalog:

 • vsako leto pripravi vsaj dve srečanji, praviloma ob državnih praznikih;
 • prireja seminarje, članske sestanke, predavanja, organizira udeležbo v mednarodnih organizacijah in društvih, ter na druge načine;
 • prireja strokovne ekskurzije;
 • izdaja publikacije v skladu z veljavnimi predpisi;
 • imenuje častne člane in podeljuje priznanja društva.

11.  člen

Namen društva je nepridobitne narave in služi v splošno koristne družbene namene. Društvo deluje samostojno. Sredstva društva se lahko uporabljajo le v namene, ki so v skladu s temi pravili. Člani v društvu ne pridobivajo nobenih deležev dobička ter ne morejo uživati nobenih finančnih bonitet iz sredstev društva.

 

III. ČLANSTVO

12. člen

Društvo ima redne in častne člane. Dolžnosti in pravice članov so naslednje:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu organov društva,
 • da dajejo predloge organom v zvezi z njihovim delom,
 • da so pravilno obveščeni o delu društva in njegovih organov ter o finančno materialnem poslovanju društva,
 • da so vabljeni na sestanke, posvetovanja, predavanja, seminarje, ki jih prireja društvo,
 • da sodelujejo pri pripravi programov društva,
 • da zahtevajo od organov društva pojasnila in poročila o njihovem delu,
 • da redno plačujejo članarino, spoštujejo in izvršujejo sklepe organov društva,
 • da spoštujejo ta pravila in se ravnajo po njih.

13. člen

 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane:

-  poslanec, bivši poslanec, delegatka in delegat Skupščine Republike Slovenije, izvoljen na volitvah leta 1990 in bivši poslanec evropskega parlamenta.

 

Sprejem v članstvo se opravi na podlagi pisne prijave. S podpisom pisne prijave se kandidat zaveže, da bo spoštoval določbe pravil društva in vestno opravljal zadolžitve, ki jih bo v društvu dobil.

 

Pisna prijava za sprejem v članstvo se odda izvršnemu odboru, ki o sprejemu novega člana odloči s sklepom. Članstvo v društvo se šteje z dnem sprejetega sklepa.

 

PRENEHANJE ČLANSTVA

14. člen

Članstvo preneha:

 • s smrtjo člana;
 • s prostovoljnim izstopom, ko član pisno posreduje željo Izvršnemu odboru društva. Izstop se izvrši ob koncu vsakokratnega poslovnega leta;
 • s črtanjem, ki ga lahko sprejme Izvršni odbor, če član ne plača letne članarine kljub trikratnemu opominu. Pritožba je možna na občni zbor društva;
 • z izključitvijo člana iz društva, o kateri odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

ČASTNI ČLANI

 

15. člen

 

Za častnega člana društva je lahko imenovan, kdor ima izjemne zasluge za razvoj in uresničevanje programskih usmeritev društva. Častne člane imenuje občni zbor društva na predlog izvršnega odbora.

16. člen

 

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

 

PRIZNANJA

17.  člen

Društvo podeljuje priznanja.

Za podeljevanje priznanj je pristojna komisija, ki jo imenuje občni zbor. Priznanja se podeljujejo v skladu z aktom društva, ki ga sprejme občni zbor.

Podelitev se slavnostno opravi na občnem zboru ali ob drugem slavnostnem trenutku. ČLANARINA IN SREDSTVA DRUŠTVA

18. člen

 

Višina letne članarine se določi s sklepom občnega zbora. Poravnati jo je treba v pričetku poslovnega leta. Poslovno leto se prične s 1. januarjem.

 

IV. ORGANI DRUŠTVA

19. člen

Društvo ima naslednje organe:

 • občni zbor;
 • izvršni odbor;
 • predsednika in podpredsednika;
 • nadzorni odbor;
 • častno razsodišče.

OBČNI ZBOR

 

20. člen

 

Občni zbor je najvišji organ društva, kateremu so za svoje delo odgovorni drugi organi društva. Občni zbor tvorijo vsi člani društva.

 

21.  člen

Pristojnosti občnega zbora so naslednje:

 • sprejema pravila društva ter njihove spremembe in dopolnitve;
 • sprejema programske usmeritve društva in njegovih organov;
 • sprejema letni program dela in finančni plan;
 • sprejema druge splošne akte društva;
 • razpravlja o letnih poročilih o delu organov oziroma posameznih članov društva ter o poročilih v preteklem mandatnem obdobju ter jih potrjuje;
 • sprejema zaključni račun in finančni načrt;
 • razrešuje, imenuje in voli organe društva, predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika;
 • odloča o drugostopenjskih pritožbah;
 • določa višino članarine;
 • odloča o predlogih članov;
 • imenuje častne člane;
 • odloča o prenehanju društva;
 • opravlja druge naloge po teh pravilih;
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva.

22. člen

Redni občni zbor se mora sklicati enkrat letno. Skliče ga Izvršni odbor vsaj 14 dni pred dnem, ki je določen za zbor. V vabilu mora biti določen kraj in čas občnega zbora. Občni zbor odloča veljavno, če je navzočih več kot polovica vseh članov. Občni zbor lahko


 

sklepa veljavno tudi, če pol ure po sklicu zbora ni prisotnih polovica članov, navzočih pa mora biti najmanj 20 članov. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov.

 

Kadar zbor sprejema in spreminja pravila društva, mora biti prisotna več kot polovica vseh članov društva, za sprejem sklepa pa je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov.

 

Kadar zbor odloča o prenehanju delovanja društva, mora biti prisotna več kot polovica članov društva, za sprejem sklepa pa je potrebna dvotretjinska večina članov.

 

23.  člen

 

Glasovanje o predlogih je javno, volitve organov društva so praviloma tajne, razen če občni zbor ne sklene drugače.

 

24.  člen

 

Občni zbor vodi delovno predsedstvo, ki šteje tri člane. O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovatelja.

 

25.  člen

 

Izredni občni zbor se skliče po potrebi na zahtevo Izvršnega odbora, nadzornega odbora ali najmanj 20 članov društva. Skliče ga Izvršni odbor najpozneje v 30 dneh od dne, ko je bila podana pisna zahteva.

 

Če Izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v roku iz prejšnjega odstavka, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi gradivi. Izredni občni zbor sme sklepati samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

 

 

IZVRŠNI ODBOR

 

26.  člen

 

Izvršni odbor društva je izvršilni organ občnega zbora, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. Izvršni odbor šteje sedem članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik društva, ostale člane pa volijo člani na občnem zboru. Izvršni odbor opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programih in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

 

27.  člen

 

Mandat članov izvršnega odbora traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe so lahko izvoljeni še za eno mandatno dobo, izjemoma pa še tretjo.

28. člen

 

Delo izvršnega odbora je naslednje:

 • skrbi za sodelovanje društva z drugimi sorodnimi organizacijami, društvi in pravnimi osebami;
 • skrbi za uresničevanje in izvajanje nalog društva;
 • izvršuje sklepe občnega zbora;
 • sprejema nove člane;
 • pripravlja osnutek in predlog pravil društva ter ju daje v javno obravnavo;
 • sprejema znak društva in obliko članske izkaznice;
 • pripravlja osnutke drugih aktov društva;
 • pripravi predlog programa dela na podlagi sklepov strokovnih skupin;
 • pripravi letno poročilo o delu društva na podlagi poročil drugih organov in komisij društva;
 • predlaga občnemu zboru zaključni račun društva in finančni načrt;
 • predlaga občnemu zboru kandidate za člane organov društva ter kandidate za predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika društva;
 • razpolaga s finančnimi sredstvi društva v skladu s finančnim načrtom;
 • sklicuje občni zbor;
 • imenuje svoje predstavnike za sodelovanje z drugimi sorodnimi institucijami in društvi;
 • opravlja druge naloge, določene v teh pravilih.

29. člen

Izvršni odbor dela na sejah. Seje izvršnega odbora se morajo sklicati vsaj štirikrat v letu. Seje sklicuje predsednik po lastni presoji, ali na zahtevo najmanj ene tretjine članov izvršnega odbora. Seje izvršnega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Izvršni odbor odloča veljavno, če je prisotna več kot polovica članov. Sklep odbora je sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica članov. O sejah odbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in predsednik društva.

30. člen

 

Izvršni odbor pripravi letni program dela in letno poročilo o delu odbora, ki je sestavni del programa dela in poročila o delu društva, prav tako pripravi poročilo o delu odbora v preteklem mandatnem obdobju.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

 

31.  člen

 

Predsednika društva voli občni zbor z glasovanjem na podlagi predloga izvršnega odbora izmed članov odbora za štiri leta. Po preteku mandata je lahko izvoljen še za eno mandatno dobo, izjemoma še tretjo.

32.  člen

Predsednik društva je odgovoren za svoje delo izvršnemu odboru in občnemu zboru.

33.  člen

Naloge predsednika so:

- zastopa in predstavlja društvo pred tretjimi osebami v premoženjskih in drugih pravnih poslih;

-je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta društva;

 • skrbi za izvajanje sklepov organov društva;
 • vodi delo izvršnega odbora;
 • sklicuje in vodi seje izvršnega odbora;
 • v nujnih primerih lahko skliče seje drugih organov društva;
 • podpisuje listine društva in sopodpisuje finančne listine društva;
 • opravlja druge naloge po teh pravilih.

34.  člen

Predsednik pripravi letno poročilo o svojem delu v preteklem mandatnem obdobju, ki sta sestavni del poročil o delu društva, obe potrdi izvršni odbor.


 

NADZORNI ODBOR

 

35.  člen

 

Za nadzorovanje in spremljanje dela društva in njegovih organov, finančno materialnega poslovanja, izvrševanja določb ter pravil, programov in planov ter sklepov organov društva občni zbor izvoli nadzorni odbor.

 

36.  člen

 

Nadzorni odbor šteje tri člane. Član nadzornega odbora ne more biti član izvršnega odbora ali član častnega razsodišča.

 

37. člen

 

Člani izmed sebe izvolijo predsednika odbora in njegovega namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega odbora ter je podpisnik za nadzorni odbor. Mandatna doba traja štiri leta. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

 

38. člen

 

Nadzorni odbor vsaj enkrat letno pripravi pisno poročilo in ga poda občnemu zboru o ugotovitvi in spremljanju ter nadzoru društva. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

 

 

TAJNIK DRUŠTVA

 

39. člen

 

Društvo ima tajnika, ki vodi evidenco članov društva, je sopodpisnik finančno-materialnih listin društva, opravlja administrativna dela za društvo in ostala podobna sekretarska opravila.

Tajnika voli občni zbor na predlog izvršnega odbora za štiri leta. Po preteku mandata je lahko ponovno izvoljen, izjemoma pa še tretjo mandatno dobo.

 

V. MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

40.  člen

Viri materialnih sredstev so:

- vpisnina, članarina, sredstva pridobljena s pogodbami, darila, volila, dohodki od publikacij, dohodki od kotizacij

- drugi viri.

 

41.  člen

 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

 

Vsaka delitev premoženja društva med člane je nična.

 

42.  člen

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

 

Društvo upravlja materialna sredstva, ki jih uporablja ter razpolaga z njimi v skladu z namenom društva, z letnim programom dela ter finančnim planom društva.

 

43.  člen

 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

 

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

 

Finančno in materialno poslovanje vodi blagajnik v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo določi tudi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

 

Pravilnik o finančno materialnem poslovanju sprejme občni zbor najkasneje v šestih mesecih od ustanovitve.

 

Poslovanje društva bo potekalo preko transakcijskega računa pri izbrani banki.

 

44.  člen

 

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

 

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana pod inventarno knjigo.

Premoženje društva se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

 

45.  člen

 

Občni zbor lahko s sklepom vsako leto pooblasti predsednika društva, da lahko razpolaga s sredstvi, do določene višine, brez predhodne odobritve izvršnega odbora.

 

Občni zbor lahko pooblasti druge člane za podpisovanje listin iz prvega odstavka.

 

 

46.  člen

 

Za opravljanje posameznih strokovnih, tehničnih in drugih opravil v društvu in njegovih organih se lahko določi stalna ali občasna nagrada. O tem v skladu s finančnim načrtom odloča izvršni odbor.

 

VI. ČASTNO RAZSODIŠČE

 

47.  člen

 

Če med člani pride do medsebojnih sporov, ki izhajajo iz društvenega delovanja, se spor rešuje na častnem razsodišču.

48. člen

Častno razsodišče imenuje občni zbor.

49.  člen

Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo štirih let. Sestavljajo ga trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

 

Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

Disciplinski pravilnik sprejme občni zbor najkasneje v dvanajstih mesecih od ustanovitve društva.

 

50. člen

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija, so:

 

- opomin,

 

-javni opomin,

- izključitev.

 

Član se lahko pritoži na občni zbor kot drugostopenjski organ.

 

 

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

51.  člen

Društvo preneha:

 • s sklepom občnega zbora,
 • po samem zakonu,
 • če pade število članov pod deset.

Sklep občnega zbora o prenehanju društva je veljaven, če za predlog glasujeta najmanj dve tretjini vseh članov zbora.

 

52.  člen

 

V primeru prenehanja delovanja društva, se s sklepom občnega zbora določi tudi nepridobitna pravna oseba, na katero se bo po poravnavi vseh obveznosti preneslo premoženje društva.

 

 

VIII. KONČNI DOLOČBI

 

53. člen

 

Postopek za sprejemanje pravil, njihovih dopolnitev in sprememb je naslednji: izvršni odbor ali drug organ društva ali več kot deset članov društva ima pravico predlagati izvršnemu odboru spremembo pravil.   Izvršni odbor mora o predlogu razpravljati. Če ne odloči o predlogu v 30 dneh ali če se predlagatelj z odločitvijo ne strinja, ima pravico v nadaljnjih 30 dneh pritožiti se na občni zbor.

 

Izvršni odbor pripravi osnutek in predlog pravil ali njihovih sprememb ter dopolnitev, ter ju da v javno razpravo članom društva. O sprejemanju odločajo člani društva na občnem zboru z dvotretjinsko večino prisotnih članov.


54. člen

 

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na ustanovnem zboru društva.                                                                                                                            

 

REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA

Produkcija: NETMEDIA