Interni akti

Pravila Društva poslancev 90, 

sprejeta na Zboru članov 23. 1. 2021 (dopisna seja)                                                   

I. SPLOŠNE DOLOČBE

IME, NAMEN IN SEDEŽ DRUŠTVA POSLANCEV 90

1. člen

Ime društva je: Društvo poslancev 90 (v nadaljnjem besedilu: Društvo).

2. člen

Društvo je prostovoljno združenje poslank in poslancev (v nadaljnjem besedilu: poslanci), bivših poslancev, delegatk in delegatov Skupščine Republike Slovenije, izvoljenih na volitvah leta 1990, kakor tudi poslancev in bivših poslancev evropskega parlamenta.

3. člen

Društvo poslancev 90 deluje na območju Republike Slovenije. Sedež Društva je v Ljubljani, Šubičeva 4.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

5. člen

Društvo zastopa predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik.

6. člen

Pečat Društva je okrogle oblike in ima na obodu naslednje besedilo: "Društvo poslancev 90, Ljubljana", na sredini pa znak društva.

Društvo ima svoj znak in člansko izkaznico.

 

SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 

7. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki prispevajo k njegovemu razvoju in delovanju sorodnih organizacij.

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

8.  člen

Delo Društva in njegovih organov je javno. Svoje člane obvešča:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike društvenih organov,
 • prek društvene spletne strani in drugih oblik elektronskega ali klasičnega komuniciranja,
 • prek sredstev javnega obveščanja.

Društvo obvešča širšo javnost o svojem delu tako, da so seje društvenih organov javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij in predstavnike medijev.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o društvenem delu je odgovoren predsednik Društva. 

 

II. NAMEN IN CILJ DRUŠTVA POSLANCEV

9. člen

Namen Društva je:

 • združevanje poslancev, bivših poslancev, delegatk in delegatov Skupščine Republike Slovenije, izvoljenih na volitvah leta 1990, kakor tudi poslancev in bivših poslancev evropskega parlamenta,
 • spodbujanje aktivnosti za urejanje statusnih zadev poslancev,
 • skrb za interese članov in medsebojna pomoč pri razreševanju težav in problemov, s katerimi se soočajo člani.

Cilj delovanja Društva je, da prispeva k širjenju, utrjevanju in krepitvi vrednot parlamentarizma in demokracije.

10.  člen

Društvo dosega namen iz prejšnjega člena z izvajanjem naslednjih osnovnih nalog:

 • vsako leto pripravi vsaj dve srečanji;
 • prireja seminarje, članske sestanke, predavanja, organizira udeležbo v mednarodnih organizacijah in društvih ter podobno;
 • prireja strokovne ekskurzije;
 • izdaja publikacije v skladu z veljavnimi predpisi;
 • imenuje častne člane in podeljuje društvena priznanja.

11.  člen

Društvo je nepridobitno, deluje samostojno in služi v splošno koristne družbene namene. Njegova sredstva se lahko uporabljajo le v namene, ki so v skladu s temi pravili. Člani v ne pridobivajo nobenih deležev dobička in ne morejo uživati nobenih finančnih bonitet iz društvenih sredstev.

 

III. ČLANSTVO

12. člen

Društvo ima redne in častne člane. Dolžnosti in pravice članov so naslednje:

 • da volijo in so izvoljeni v društvene organe,
 • da sodelujejo pri delu teh organov,
 • da dajejo predloge organom v zvezi z njihovim delom,
 • da so pravilno obveščeni o delu Društva in njegovih organov ter o društvenem finančno materialnem poslovanju,
 • da so vabljeni na sestanke, posvetovanja, predavanja, seminarje, ki jih prireja Društvo,
 • da sodelujejo pri pripravi društvenih programov,
 • da zahtevajo od društvenih organov pojasnila in poročila o njihovem delu,
 • da redno plačujejo članarino, spoštujejo in izvršujejo sklepe društvenih organov,
 • da spoštujejo ta pravila in se ravnajo po njih.

13. člen

Članstvo v Društvu je prostovoljno. Član lahko postane: poslanec, bivši poslanec, delegatka in delegat Skupščine Republike Slovenije, izvoljen na volitvah leta 1990, poslanec in bivši poslanec evropskega parlamenta.

Sprejem v članstvo se opravi na podlagi pisne prijave. S podpisom pisne prijave se kandidat zaveže, da bo spoštoval določbe društvenih pravil Društva in vestno opravljal zadolžitve.

Pisna prijava za sprejem v članstvo se odda izvršnemu odboru, ki o sprejemu novega člana odloči s sklepom. Članstvo v Društvu se začne z dnem sprejetega sklepa.

 

PRENEHANJE ČLANSTVA

14. člen

Članstvo preneha:

 • s smrtjo člana;
 • s prostovoljnim izstopom, ko član pisno posreduje željo Izvršnemu odboru Društva. Izstop se izvrši ob koncu vsakokratnega poslovnega leta;
 • s črtanjem, ki ga lahko sprejme Izvršni odbor, če član ne plača letne članarine kljub trikratnemu opominu. Pritožba je možna na občni zbor Društva;
 • z izključitvijo člana, o kateri odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti skladen z disciplinskim pravilnikom.

 

ČASTNI ČLANI

15. člen

Za častnega člana Društva je lahko imenovan, kdor ima izjemne zasluge za razvoj in uresničevanje društvenih programskih usmeritev. Častne člane imenuje izvršni odbor.

16. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki materialno, moralno ali kako drugače pomagajo Društvu. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

 

PRIZNANJA

17.  člen

Društvo podeljuje priznanja.

Za podeljevanje priznanj je pristojen Izvršni odbor.

Podelitev se slavnostno opravi na občnem zboru ali ob drugi svečani priložnosti.

 

ČLANARINA IN SREDSTVA DRUŠTVA POSLANCEV 90

18. člen

Višina letne članarine se določi s sklepom izvršnega odbora. Poravnati jo je treba na začetku poslovnega leta, ki se prične s 1. januarjem.

 

IV. ORGANI DRUŠTVA POSLANCEV 90

19. člen

Društvo ima naslednje organe:

 • občni zbor;
 • izvršni odbor;
 • predsednika in podpredsednika;
 • nadzorni odbor;
 • častno razsodišče.

 

OBČNI ZBOR

20. člen

Občni zbor je najvišji društveni organ, kateremu so za svoje delo odgovorni preostali organi. Občni zbor tvorijo vsi člani Društva. 

21.  člen

Pristojnosti občnega zbora so naslednje:

 • sprejema društvena pravila in njihove spremembe ter dopolnitve;
 • sprejema programske usmeritve Društva in njegovih organov;
 • sprejema letni program dela in finančni plan;
 • sprejema druge splošne akte;
 • razpravlja o letnih poročilih o delu organov oziroma posameznih članov Društva, o poročilih v preteklem mandatnem obdobju in jih potrjuje;
 • sprejema zaključni račun in finančni načrt;
 • razrešuje, imenuje in voli društvene organe, predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika;
 • odloča o drugostopenjskih pritožbah;
 • odloča o predlogih članov;odloča o prenehanju Društva;
 • opravlja druge naloge po teh pravilih;
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz Društva.

22. člen

Redni občni zbor se mora sklicati enkrat letno. Skliče ga Izvršni odbor vsaj 14 dni pred dnem, ki je določen za zbor. V vabilu mora biti določen kraj in čas občnega zbora. Občni zbor odloča veljavno, če je navzočih več kot polovica vseh članov. V kolikor ni navzočih več kot polovica članov, se počaka pol ure, potem pa občni zbor lahko veljavno sprejema sklepe. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov.

Kadar zbor odloča o prenehanju delovanja Društva, je za sprejem sklepa potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov. 

23.  člen

Glasovanje o predlogih je javno, volitve društvenih organov pa so praviloma tajne, razen če občni zbor ne sklene drugače. 

24.  člen

Občni zbor vodi delovno predsedstvo, ki šteje tri člane. O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovatelja.

 25.  člen

Izredni občni zbor se skliče po potrebi na zahtevo Izvršnega odbora, nadzornega odbora ali najmanj 20 članov Društva. Skliče ga Izvršni odbor najpozneje v 30 dneh od dne, ko je bila podana pisna zahteva.

Če Izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v roku iz prejšnjega odstavka, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi gradivi. Izredni občni zbor sme sklepati samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

 

IZVRŠNI ODBOR 

26.  člen

Izvršni odbor je izvršilni organ občnega zbora, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. Izvršni odbor šteje sedem članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik, ostale člane pa volijo člani na občnem zboru. Izvršni odbor opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo Društva med dvema občnima zboroma po programih in sklepih, sprejetih na občnem zboru. 

27.  člen

Mandat članov izvršnega odbora traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe so lahko izvoljeni še za eno mandatno dobo, izjemoma pa še tretjo.

28. člen

Delo izvršnega odbora je naslednje:

 • skrbi za sodelovanje društva z drugimi sorodnimi organizacijami, društvi in pravnimi osebami;
 • skrbi za uresničevanje in izvajanje nalog Društva;
 • izvršuje sklepe občnega zbora;
 • sprejema nove člane;
 • pripravlja osnutek in predlog pravil Društva ter ju daje v javno obravnavo;
 • sprejema znak društva in obliko članske izkaznice;
 • pripravlja osnutke drugih aktov Društva;
 • pripravi predlog programa dela na podlagi sklepov strokovnih skupin;
 • pripravi letno poročilo o delu Društva na podlagi poročil drugih organov in komisij Društva;
 • predlaga občnemu zboru zaključni račun društva in finančni načrt;
 • predlaga občnemu zboru kandidate za člane organov društva ter kandidate za predsednika, podpredsednika in tajnika Društva;
 • razpolaga s finančnimi sredstvi društva v skladu s finančnim načrtom;
 • sklicuje občni zbor;
 • imenuje svoje predstavnike za sodelovanje z drugimi sorodnimi institucijami in društvi;
 • imenuje častne člane;
 • določa višino članarine;
 • opravlja druge naloge, določene v teh pravilih,
 • operativno skrbi za delovanje in vodenje Društva.

29. člen

Izvršni odbor dela na sejah. Seje sklicuje predsednik po lastni presoji, ali na zahtevo najmanj ene tretjine članov izvršnega odbora. Seje izvršnega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Izvršni odbor odloča veljavno, če je prisotna več kot polovica članov. Sklep odbora je sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica članov. O sejah odbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in predsednik Društva.

30. člen

Izvršni odbor pripravi letni program dela in letno poročilo o delu odbora, ki je sestavni del programa dela in poročila o delu društva, prav tako pripravi poročilo o delu odbora v preteklem mandatnem obdobju.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA 

31.  člen

Predsednika Društva voli občni zbor z glasovanjem na podlagi predloga izvršnega odbora izmed članov odbora za štiri leta. Po preteku mandata je lahko izvoljen še za eno mandatno dobo, izjemoma še tretjo.

32.  člen

Predsednik Društva je odgovoren za svoje delo izvršnemu odboru in občnemu zboru.

33.  člen

Naloge predsednika so:

 • zastopa in predstavlja društvo pred tretjimi osebami v premoženjskih in drugih pravnih poslih;
 • je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta Društva;
 • skrbi za izvajanje sklepov organov Društva;
 • vodi delo izvršnega odbora;
 • sklicuje in vodi seje izvršnega odbora;
 • v nujnih primerih lahko skliče seje drugih organov Društva;
 • podpisuje listine društva in sopodpisuje finančne listine Društva;
 • opravlja druge naloge po teh pravilih.

34.  člen

Predsednik pripravi letno poročilo o svojem delu v preteklem mandatnem obdobju, ki sta sestavni del poročil o delu Društva, obe potrdi izvršni odbor.

 

NADZORNI ODBOR 

35.  člen

Za nadzorovanje in spremljanje dela Društva in njegovih organov, finančno materialnega poslovanja, izvrševanja določb ter pravil, programov in planov ter sklepov organov Društva občni zbor izvoli nadzorni odbor. 

36.  člen

Nadzorni odbor šteje tri člane. Član nadzornega odbora ne more biti član izvršnega odbora ali član častnega razsodišča. 

37. člen

Člani izmed sebe izvolijo predsednika odbora in njegovega namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega odbora ter je podpisnik za nadzorni odbor. Mandatna doba traja štiri leta. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. 

38. člen

Nadzorni odbor vsaj enkrat letno pripravi pisno poročilo in ga poda občnemu zboru o ugotovitvi in spremljanju ter nadzoru Društva. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

 

TAJNIK DRUŠTVA 

39. člen

Društvo ima tajnika, ki vodi evidenco članov Društva, je sopodpisnik finančno-materialnih listin Društva, opravlja administrativna dela za Društvo in ostala podobna sekretarska opravila.

Tajnika voli občni zbor na predlog izvršnega odbora za štiri leta. Po preteku mandata je lahko ponovno izvoljen. 

 

V. MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA POSLANCEV 90

40.  člen

Viri materialnih sredstev so:

- vpisnina, članarina, sredstva pridobljena s pogodbami, darila, volila, dohodki od publikacij, dohodki od kotizacij

- drugi viri. 

41.  člen

Če Društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja Društva med člane je nična.

42.  člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

Društvo upravlja materialna sredstva, ki jih uporablja ter razpolaga z njimi v skladu z namenom društva, z letnim programom dela ter finančnim planom Društva. 

43.  člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Finančno in materialno poslovanje vodi blagajnik ali druga pooblaščena oseba oz. računovodska organizacija v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem Društvo določi tudi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju Društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Pravilnik o finančno materialnem poslovanju sprejme občni zbor najkasneje v šestih mesecih od ustanovitve.

Poslovanje Društva bo potekalo preko transakcijskega računa pri izbrani banki. 

44.  člen

Vsak član Društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli Društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last Društva vpisana pod inventarno knjigo.

Premoženje Društva se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega odbora.

45.  člen

Občni zbor lahko s sklepom vsako leto pooblasti predsednika Društva, da lahko razpolaga s sredstvi, do določene višine, brez predhodne odobritve izvršnega odbora.

Občni zbor lahko pooblasti druge člane za podpisovanje listin iz prvega odstavka. 

46.  člen

Za opravljanje posameznih strokovnih, tehničnih in drugih opravil v Društvu in njegovih organih se lahko določi stalna ali občasna nagrada. O tem v skladu s finančnim načrtom odloča izvršni odbor.

 

VI. ČASTNO RAZSODIŠČE

47.  člen

Če med člani pride do medsebojnih sporov, ki izhajajo iz društvenega delovanja, se spor rešuje na častnem razsodišču.

48. člen

Častno razsodišče imenuje občni zbor.

49.  člen

Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo štirih let. Sestavljajo ga trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov Društva.

Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Disciplinski pravilnik sprejme občni zbor najkasneje v dvanajstih mesecih od ustanovitve Društva. 

50. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija, so:

 - opomin,

 - javni opomin,

- izključitev.

 Član se lahko pritoži na občni zbor kot drugostopenjski organ. 

 

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA POSLANCEV 90

51.  člen

Društvo preneha:

 • s sklepom občnega zbora,
 • po samem zakonu,
 • če pade število članov pod deset.

Sklep občnega zbora o prenehanju Društva je veljaven, če za predlog glasujeta najmanj dve tretjini prisotnih članov zbora. 

52.  člen

V primeru prenehanja delovanja DP90, se s sklepom občnega zbora določi druge nevladne organizacije z enakim ali podobnim namenom ali druge nepridobitne pravne osebe javnega prava, na katere se bo po poravnavi vseh obveznosti preneslo premoženje DP90.

 

VIII. KONČNI DOLOČBI

53. člen

Postopek za sprejemanje pravil, njihovih dopolnitev in sprememb je naslednji: izvršni odbor ali drug organ Društva ali več kot deset članov Društva ima pravico predlagati izvršnemu odboru spremembo pravil. Izvršni odbor mora o predlogu razpravljati. Če ne odloči o predlogu v 30 dneh ali če se predlagatelj z odločitvijo ne strinja, ima pravico v nadaljnjih 30 dneh pritožiti se na občni zbor.

Izvršni odbor pripravi osnutek in predlog pravil ali njihovih sprememb ter dopolnitev, ter ju da v javno razpravo članom Društva. O sprejemanju odločajo člani Društva na občnem zboru z dvotretjinsko večino prisotnih članov.

54. člen

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema in nadomestijo pravila, sprejeta na ustanovnem zboru Društva. 

 

                                                                                                                                                                             Predsednik Društva poslancev 90

                                                                                                                                                                              Marjan Podobnik

                                                                                                           

 

Produkcija: NETMEDIA